Talentenklas groep 6, 7 en 8

 

Meer- of hoogbegaafd

In de afgelopen jaren is de aandacht voor leerlingen met bovengemiddelde ontwikkelingscapaciteiten flink toegenomen. In toenemende mate wordt erkend dat het onderwijsaanbod aan meerbegaafde leerlingen onvoldoende tegemoet komt aan de behoeften van deze kinderen. Scholen proberen de meerbegaafde leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen door middel van verrijkende taken zoals plustaken en keuzetaken. In een enkel geval is er sprake van een vervroegde doorstroming. In de praktijk blijkt dat deze oplossingen slechts een beperkt effect hebben op de motivatie van de leerlingen. Bovendien is niet in alle gevallen de continuïteit van het aanbod gewaarborgd.

 

Doel

De talentenklas is een initiatief van Spilbasisscholen en het Almere College. De algemene doelstelling van de talentenklas is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen dat rekening houdt met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun creativiteit en brede interesse. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in de talentenklas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren leren (leerstrategieën) en samenwerken.

 

Projecten

Het onderwijs wordt verzorgd in blokken van een aantal weken. Elke module wordt gedoceerd door een andere docent met affiniteit voor de doelgroep en het onderwerp. Gedurende de jaren dat de leerling deelneemt aan de talentenklas komen zoveel mogelijk verschillende onderwerpen en projecten aan bod. Onderwerpen die in het verleden aan bod kwamen, zijn: piramides (wiskunde), het menselijk lichaam, Cobra (kunstgeschiedenis), Chinees, Spaans, monumenten (geschiedenis), Grieks, ruimtevaart en licht en kleur (natuurkunde). De lessen voor de leerlingen van de Spilbasisscholen vinden plaats op woensdagmorgen. Zij krijgen hun lessen op basisschool de Flevosprong aan De Barrage 6. De leerlingen van groep 8 krijgen hun lessen op de dinsdagmorgen op het Almere College (brugklasgebouw). Aan het begin van het cursusjaar is er een informatieve bijeenkomst voor ouders. Elke module eindigt met een presentatie van de leerlingen voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. De talentenklas krijgt een voortzetting in de onderbouw van het Almere College.

 

Deelname

Wanneer de leerkracht en intern begeleider van uw school denken dat uw kind in aanmerking kan komen voor de talentklas in groep 6, 7 of 8 zullen zij hierover met u in gesprek gaan. Na uw toestemming wordt uw kind doorgetoetst op rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast worden digitale vragenlijsten vanuit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) door u, uw kind en de leerkracht ingevuld. Dit dossier wordt opgestuurd naar de selectiecommissie van de talentenklas en zij zullen op basis van deze dossiers leerlingen selecteren voor de talentenklas groep 6 en7. De intern begeleider wordt van de selectie op de hoogte gebracht en zal u als ouder hierover informeren.

 

Integratie

Spilbasisscholen en het Almere College hebben bewust niet gekozen voor het opzetten van een aparte school voor hoogbegaafde leerlingen. Onze leerlingen maken deel uit van een samenleving met een grote diversiteit, waarin vrijwel overal en altijd moet worden samengewerkt met anderen. Dit vergt ons inziens een continue ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wij denken deze ontwikkeling te stimuleren door deze kinderen juist in hun eigen omgeving te begeleiden. Evenals voor de leerlingen van groep 8, biedt het openbaar basisonderwijs extra lessen voor leerlingen van groep 6 en 7. Dit speciale onderwijsarrangement biedt leerstof dat op de specifieke capaciteiten van deze groep leerlingen is afgestemd. Het gaat hier om leerlingen met kenmerken van meer- of hoogbegaafdheid. Het openbaar basisonderwijs werkt hierbij samen met het Almere College.

De lessen aan de leerlingen van groep 6 en 7 worden gegeven door:

  • Stephanie Wielens, groepsleerkracht van het Wilgerijs
  • Carolien Schreuel, groepsleerkracht van het Wilgerijs
  • Marjolein Kleijer, groepsleerkracht van de Brandaris
  • Rieke van Bemmel, groepsleerkracht van de Dukdalf.
 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies