Hoe wij ons onderwijs vormgeven? 
De Dukdalf draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen en bereidt hen voor op een zelfstandige zelfverantwoordelijke deelname aan de samenleving. Zelfstandig werken is hierin een belangrijke werk- en organisatievorm. Vanaf groep 1 tot en met het verlaten van de school in groep 8 leren we de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te dragen.
Onder zelfstandig werken verstaan we de periode, waarin de leerlingen alleen of samen met andere leerlingen, zonder directe hulp van de leerkracht, opgedragen of zelfgekozen opdrachten uitvoeren. Aan de opdrachten kan instructie vooraf zijn gegaan. De leerling wordt gestimuleerd om in die periode zelf initiatieven te nemen en oplossingen te bedenken voor de problemen die ontstaan met het materiaal en/of de leerstof. In het algemeen zal de leerkracht tijd besteden aan verlengde instructie en aan begeleiding van leerlingen, die opdrachten uitvoeren.

 

De groepen
We zorgen er voor dat de groepsgrootte de kwaliteit van ons onderwijs niet in de weg staat. Daarom zijn de groepen in de onderbouw (groepen  1 t/m 4) niet al te groot. Meestal werken we in deze groepen met maximaal 25 leerlingen. Ook worden deze groepen regelmatig ondersteund door onderwijsassistenten.

 

Dag- en weektaken
Wij werken met dag – en weektaken. Dit doen wij omdat we dit een effectief middel vinden om:

  • zelfstandig te kunnen werken;
  • te gebruiken in een heterogene groep of combinatiegroep;
  • goed om te gaan met andere begaafdheden in de groep;
  • leerlingen te leren zelf (op bepaalde tijden) hun werk in te delen: de volgorde van het werk en soms ook de omvang van de taak. We merken, dat leerlingen meer gemotiveerd raken, als ze zelf hun werk mogen plannen.
  • de leerling een overzicht te geven van het werk voor die dag/week.

    In groep 1 en 2 leren de kleuters zelf plannen aan de hand van het planbord. Door de kinderen zelf keuzes te laten maken (soms gestimuleerd door de leerkracht) worden de motivatie en betrokkenheid van de kinderen vergroot. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel andere vakgebieden. In groep 2 wordt er gericht gewerkt aan het ontwikkelen van de basisvaardigheden. Deze hebben ze nodig in groep 3 voor het leren lezen, rekenen en schrijven.

In groep 3, 4 en 5 werken de kinderen met een dagtaak. Hierop staat welke leerstof er die dag aangeboden wordt. Naast de verplichte opdrachten, maken kinderen ook extra opdrachten op verschillende niveaus.

Vanaf half groep 6 en in groep 7 wordt er gewerkt met een weektaak. De weektaak krijgen de kinderen op donderdag uitgedeeld. Hierop staat het programma van de hele week en de opdrachten die gemaakt moeten/kunnen worden als de dagtaak klaar is. In groep 8 wordt er gewerkt met een agenda, als opstapje naar het Voortgezet Onderwijs.

Differentiatie 
In alle groepen vindt er differentiatie plaats op basis van tempo en niveau (aan de ene leerling stel je meer eisen dan aan een andere). Binnen de dag-/weektaak is er differentiatie mogelijk, deze wordt besproken met de desbetreffende leerling.Wij werken in onze school vanuit groepsplannen en groepsoverzichten. Hierin worden de verschillende niveaus beschreven.

 

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies