OBS de Dukdalf Dronten schoolgebouw

op weg

Samen

Ouders en school

 • Ouderbetrokkenheid

  Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders. We houden van een open communicatie en vinden het fijn als ouders met ons meedenken. In oktober 2017 hebben we het certificaat ‘Samen met ouders’ behaald wat betekent dat onze betrokkenheid op orde is. We gebruiken meerdere instrumenten om ouders van de school te informeren over allerlei zaken.

 • Ouderraad

  De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. Zij houdt zich vooral bezig met de organisatie van verschillende festiviteiten en activiteiten binnen de school zoals: het sinterklaasfeest, de kerst-activiteiten, de avondvierdaagse, de laatste schooldag, de musical. Ongeveer één keer in de zes weken beleggen zij een vergadering.

 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. Zij denkt mee in beleidszaken en geeft, afhankelijk van het onderwerp, advies. Bij andere zaken heeft zij instemmingsrecht. De wijziging van de schooltijden bijvoorbeeld, is een initiatief van de MR geweest. Inzage in de notulen en/of het jaarverslag kan bij de MR (mr.dukdalf@ante.nl) of bij de directie.

Aanmelding en toelating

Wilt u uw kind aanmelden? Vanaf dat uw kind drie jaar is, kunt u hem of haar aanmelden bij Openbare basisschool De Dukdalf.

Informatie avond

Elke schooljaar informeren we de ouders over het betreffende schooljaar: de inhoud van de leerstof en de activiteiten van het betreffende schooljaar. In groede groepen 1 t/m 3 hebben we in de eerste schoolweken een informatie middag. Voor de groepen 4 t/m 8 komt er een informatiebrief uit. Ook organiseren we een kijkmiddag.

Ouderportaal

Met behulp van een inlogcode heeft iedere ouder toegang tot het Ouderportaal. Hierin staan de belangrijkste gegevens die we van de kinderen in ons systeem bewaren. Ouders hebben via het Ouderportaal ook toegang tot de toetsgegevens.

App

Met schoolapp ‘Parro kunt u gemakkelijk met de leerkracht communiceren. U bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de schoolvakanties en… niet onbelangrijk, u kunt uw kind ook ziek melden met de app. Verder gebruiken we de app bij het inschrijven voor de oudergesprekken.

Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u in uw mailbox. Hierin staat actuele informatie die voor ouders belangrijk is.

Facebook

De Dukdalf beschikt over een eigen Facebook pagina. Deze is (ook voor niet-Facebookgebruikers) in te zien voor iedereen. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga hier naar de Facebook pagina.

Verlof

 • Ziekmelding

  Als uw kind ziek is kunt u dat via de telefonisch doorgeven op telefoonnummer 0321-382858. Wij verzoeken u dit vóór 08:45 uur te doen. De ziekmelding kunt u ook via de app ‘Parro’ aan de leerkracht doorgeven. Dit kunt u op elk moment doen maar ook hiervoor geldt: graag vóór 08:45 uur.

 • Extra (vakantie) verlof

  Voor álle leerlingen geldt dat u, voor het aanvragen van extra verlof (zoals bij een huwelijk, begrafenis in de directe omgeving of bij gezinsuitbreiding), contact moet opnemen met de directeur. Dit geldt ook voor vakantieverlof, echter…hiervoor gelden een aantal wettelijke regels! De directeur kan u daar meer informatie over geven.

Leerplicht

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs, dat betekent ook dat alle leerlingen naar school moeten. Bij hoge uitzonderingen kan de directeur extra verlof geven, bijvoorbeeld als een gezin niet in staat is in de schoolvakanties weg te gaan. Dit is uiteraard gebonden aan een aantal voorwaarden waar we als school naar handelen.

Via deze link kunt u deze voorwaarden inzien.

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u verdere algemene informatie over onze school. De ouders van onze leerlingen ontvangen tevens bij aanvang van elk schooljaar een kalender waarin de planning voor het komende schooljaar en wat aanvullende informatie staat.

Opvang voor- en na school

Op ons scholeneiland is KinderOpvang Dronten gevestigd. Zij draagt zorg voor opvang van basisschool leerlingen. Kinderen van 4 tot 8 jaar gaan naar BSO ‘Blinkers’. Vanaf 8 jaar worden de kinderen opgevangen bij BSO ‘De Kanjers’ of bij BSO ‘Toppers’.

KinderOpvang Dronten kan ook zorgen voor de opvang van uw kind(eren) in de vakantie en als de school een studiedag heeft. Meer informatie over deze organisatie vindt u als u klikt op onderstaande afbeelding.

AVG | Wat doen wij?

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.