OBS de Dukdalf Dronten middenbouw

De school

Wie zijn wij en wat doen we?

Onze school

Obs de Dukdalf is één van de scholen behorend bij stichting ‘Ante’. Wij zijn een Openbare Basisschool. Dat betekent dat wij iedereen welkom heten, zonder onderscheid te maken in geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of maatschappelijke positie van ouders. Wij vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Het accepteren en respecteren van verschillen gaat hiermee samen. Wij willen de leerlingen zodanig begeleiden dat zij zelfstandig kunnen werken en leven in onze maatschappij. Een goede communicatie is hierin erg belangrijk.

Ons schoolteam

De Dukdalf heeft ongeveer  380 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Dat betekent dat we gemiddeld 22 à 23 leerlingen per groep hebben. Naast de twee directeuren werken er twee Intern begeleiders, vier onderwijsassistenten, een conciërge en ruim 30 leerkrachten op de school. Wij beschikken ook over een vakleerkracht gymnastiek. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in een bepaalde discipline (hoogbegaafdheid, gedrag, kanjer, opleider in de school,…).

Samenwerking met organisaties

Op De Dukdalf zijn twee peuterklassen van de Kinderopvang Dronten gehuisvest. Daarnaast wordt ook de BSO (= Buitenschoolse Opvang) verzorgd door Kinderopvang Dronten. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je kind de hele dag in goede handen is.

De organisatie Intraverte komt één keer in de week kinderen begeleiden. Je kan je kind bij hen aanmelden voor de ontwikkeling op verschillende gebieden met betrekking tot gedrag (vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid, concentratie, overgevoeligheid, samenspelen) en motoriek (bijvoorbeeld voor het schrijven).

De IJsselgroep begeleidt kinderen met een verklaring voor dyslexie. Ook zij komen één keer per week op school.

Kindgericht

Omdat niet elk kind gelijk is, passen we waar nodig de leerstof aan aan het kind. Dat kan qua niveau zijn maar ook voor wat betreft de hoeveelheid stof. Bovendien verschilt dit natuurlijk per vakgebied, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een kind goed kan rekenen en op een gemiddeld niveau taal volgt. Naast de kennis zijn de groei in zelfstandigheid, het dragen van verantwoordelijkheid en het leren plannen ook belangrijk. We begeleiden de kinderen hierin zodat zij een goed en stevig vervolg kunnen maken in hun verdere leven.

Omgaan met elkaar

Het motto van het openbaar onderwijs luidt: ‘Niet apart maar samen‘. Gelijkwaardigheid tussen mensen, elkaar accepteren en respecteren zijn daarin belangrijke waarden. Vanuit een veilig gevoel komen kinderen tot leren.

Kanjertraining is een middel in het vormgeven daarvan. Vanaf groep 1 worden lessen hierin gegeven waarbij een bepaalde omgangscultuur ontstaat. De kanjertraining bevordert het vertrouwen en de veiligheid in de klas, het versterkt de sociale vaardigheden, kinderen leren om te gaan bij pesten en andere conflicten, ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en krijgen inzicht in het gedrag van anderen.

Godsdiensten en culturen

Binnen het vak wereldoriëntatie besteden we ook aandacht aan andere godsdiensten en andere culturen. Als openbare school vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis hebben van de wereld om hen heen.

Een dag op De Dukdalf

Elke schooldag gaat de deur 10 minuten vóór aanvang van de lessen open. Zo kun je je kind naar de klas brengen, even kijken waar je kind mee bezig is op school en eventueel de leerkracht kort spreken of een afspraak maken. Na de tweede bel, om 8:30 uur, starten de lessen. De leerkrachten bespreken met de kinderen wat het programma voor die dag is. Voor de pauze krijgen de kinderen de gelegenheid hun eten en drinken te nuttigen. Wij adviseren om iets gezonds mee te geven, dus fruit of een boterham. Drinkbekers graag voorzien van een naam. Na deze versnapering gaan de kinderen onder toezicht van een aantal leerkrachten naar buiten. Bij regen blijven ze binnen. De kleuters gaan op andere tijden naar buiten. We hanteren het ‘vijf gelijke dagen’ model. Dat betekent dat alle groepen elke dag van 08:30 uur tot 14:00 uur naar school gaan.
Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht hun lunch op waarna ze even buiten gaan spelen om vervolgens verder te gaan met de lessen.

Weeksluitingen en open podia

Meerdere keren per jaar genieten we met de hele school van de weeksluitingen. Elke groep verzorgt sowieso één keer per jaar een optreden rondom een thema. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Naast de weeksluitingen houden we regelmatig een ‘open podium’. Kinderen die het leuk vinden kunnen zich inschrijven om iets voor te dragen aan de hele school. Uiteraard ben je als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de weeksluiting van je (klein)kind bij te wonen.

Het podium wordt ook gebruikt om de sint te verwelkomen, kerst te vieren, de kinderboekenweek te openen en te sluiten, optredens te bekijken naar aanleiding van een themaweek en bij andere speciale gebeurtenissen.

Sport en bewegen

Alle groepen krijgen twee keer per week gym. Eén keer per week worden de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 verzorgd door een vakleerkracht. De tweede dag geeft de (bevoegde) leerkracht zelf de gymles. De kleuters hebben een eigen speelzaal die de hele week gebruikt kan worden, zij kunnen dus op meerdere momenten gymmen. De kinderen in groep 3 gaan, naast het speelkwartier, ook op andere momenten naar buiten. Zij hebben meer momenten van bewegen nodig om geconcentreerd te kunnen blijven in de lessen. Ook tijdens de lessen wordt aan beweging gedaan: het zogenaamd ‘bewegend leren’.

Vanaf groep 5 wordt er twee keer per jaar middels een sporttoernooi, kennis gemaakt met diverse sporten. Groep 5 gaat korfballen en naar atletiek, groep 6 doet mee aan het toernooi voetballen en hockeyen, groep 7 gaat basketballen en speelt wifflebal en groep 8 tenslotte doet mee aan een handbaltoernooi en aan zwemmen.

De groepen 7 en 8 hebben naast deze activiteiten een sporttoernooi, georganiseerd door de vakleerkrachten gym.

Uitstapjes/Cultuur

Elk jaar gaan de kinderen een voorstelling bekijken of gaan ze op excursie gerelateerd aan een thema uit de lessen Wereld Oriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek).

Jarig / Traktaties

Als je kind jarig is mag hij/zij trakteren aan de kinderen in de eigen klas. Een traktatie mag maar is niet verplicht.

Ook de leerkrachten vieren één keer per jaar hun verjaardag. Dat doen we allemaal tegelijk op de ‘verjaardagen dag’. Tijdens deze dag is het feest en mogen de kinderen verkleed komen. Er wordt voor één keer geen les gegeven, we draaien dan een feestelijk programma!

Het volgen en begeleiden van uw kind.

Leerlingvolgsysteem

Middels een leerlingvolgsysteem volgen wij alle kinderen op verschillende gebieden, zowel qua kennis als op sociaal emotioneel vlak. Dit wordt gedaan door observaties, toetsen en gesprekken met kinderen en ouders. Belangrijk hierbij is dat de leerling zich ontwikkelt volgens verwachting. Zodra dat niet gaat, wordt er direct actie ondernomen.

Oudergesprekken

Er zijn drie geplande momenten waarop de leerkracht de ontwikkeling van uw kind bespreekt.

Het eerste gesprek vindt kort na aanvang van het schooljaar plaats. Daarin wordt de doorlopende leerlijn besproken. Ook worden wederzijdse verwachtingen besproken.

De twee andere gesprekken zijn gekoppeld aan het rapport. Voor de leerlingen van groep 7 en 8 gaan de gesprekken ook over het vervolg na de basisschool.

Natuurlijk is het altijd mogelijk tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht. Wij horen graag in een vroeg stadium als u zorgen heeft over uw kind.

Rapporten

De rapporten worden in februari en aan het einde van het schooljaar aan uw kind uitgereikt. De dag erna starten de oudergesprekken zodat u gericht vragen kunt stellen aan de leerkracht.

Ouderportaal

In het ouderportaal kunt u, middels een inlogcode, de belangrijkste gegevens van uw kind raadplegen. Hierin staan ook de vorderingen van uw kind vermeld.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

De laatste jaren merken we dat er steeds meer kleuters zijn die al kunnen lezen. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen en bieden hen dan ook onderwijs op maat aan.

Leerlingen in de overige groepen krijgen, naast het onderhouden van de basis, verdiepend en aanvullend lesmateriaal. Dit gebeurt in de eigen klas.

Vanaf groep 4 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de ‘A-kwadraat’ klas, waarin leerlingen van diverse Ante-scholen bijeen komen. Ze worden uitgedaagd op andere vlakken. Het doel is een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, dat rekening houdt met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun creativiteit en brede interesse. De focus ligt op leren (leerstrategieën) en samenwerken. In deze klassen geven speciaal daarvoor geschoolde leerkrachten les.

Leerlingen met extra zorg

We bekijken per vakgebied wat een leerling nodig heeft. Immers, een leerling heeft vaak meer moeite met het ene vak dan het andere. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen dat in de klas. De ene keer hebben zij extra uitleg nodig, de andere keer begeleiding stap voor stap. Ook wordt aan deze leerlingen, indien nodig, onderwijs op maat gegeven.

Sociaal emotioneel

‘Sterk in de klas’, kan ingezet worden zodra uw kind te maken heeft met onder andere weinig zelfvertrouwen, drukte in het hoofd, pestgedrag en/of hooggevoeligheid. De SIDK medewerker gaat na overleg met de ouders en de school aan de slag met uw kind voor extra ondersteuning.

Ook werken wij samen met intraverte, dat op sociaal emotioneel gebied uw kind kan helpen te ontwikkelen.

Schooltijden en vakanties.

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag08.30 – 14.00
dinsdag08.30 – 14.00
woensdag08.30 – 14.00
donderdag08.30 – 14.00
vrijdag08.30 – 14.00

Vakantierooster 2023-2024

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie23 oktober 202327 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 202305 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari 202423 februari 2024
Goede vrijdag/Pasen29 maart 2024
01 april 2024
Meivakantie29 april 202410 mei 2024
Pinksteren20 mei 202420 mei 2024
Zomervakantie22 juli 202430 augustus 2024

De Dukdalf in beeld

Kom eens langs!